Libro/ CD : Flor y Rolf en Londres

ROLF & FLOR EN LONDRES
1ª edición: 2015 (Alba editorial)
Colección: Infantil ilustrado
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 9788490651537
Páginas: 44
Idiomas: “Rolf & Flor en Londres” (español/inglés)
y “Rolf & Flor a Londres” (català/anglès)
Precio: 19,90€ (comprar)

The Pinker Tones presentan: “ROLF & FLOR EN LONDRES”, un libro-disco bilingüe para toda la familia. Con ilustraciones de Miguel Gallardo, un CD con música original de The Pinker Tones y la participación especial de Silvia Pérez Cruz, Virginia Labuat y Pere Jou (Qu4rt Pr1mera). En este tercer volumen de ROLF & FLOR, nuestros protagonistas se reencuentran en la ciudad de Londres, adonde les ha invitado Erik, uno de los amigos que hicieron en el campamento del círculo polar. Juntos conocerán a Jimmy, el conductor de autobús jamaicano, verán los trucos de magia del padre de Erik convertido en “El gran Fastman”, y visitarán el British Museum. Pero lo que más les marcará será conocer a Alex, un niño con síndrome de Down, y a Muna, una niña refugiada de la guerra en Siria. Rolf & Flor colaboran con British Red Cross y Fundación Alex.

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/divendres/the-pinker-tones-ens-interpreten-alex/video/5565857/

La UAB i el Johan Cruyff Institute col·laboraran en docència, ocupabilitat i cooperació

La UAB i el Johan Cruyff Institute han signat un acord per desenvolupar conjuntament activitats de docència, recerca i acció solidària i social. Les dues institucions han acordat, entre altres objectius, impartir conjuntament un màster en gestió esportiva, crear una càtedra de recerca en col·laboració, també, amb la Laureus Sport for Good Foundation i cooperar en l’ajuda a les persones discapacitades a l’àmbit de l’esport a través de la Fundació Cruyff i la Fundació Autònoma Solidaria.

Aquest acord és el punt de partida perquè, en el futur, ambdues institucions puguin desplegar conjuntament un ventall mes ampli i important d’activitats docents i de recerca tan necessàries per un sector en creixement constant com és l’esport.

Formar professionals capdavanters

En l’àmbit docent, la UAB i el Johan Cruyff Institute impartiran conjuntament el Màster en Gestió Esportiva. Es tracta d’estudis que han estat impartits fins ara pel Johan Cruyff Institute i que, ara, passaran a ser un màster universitari de 60 crèdits ECTS vinculats a la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB. Seran impartits en llengua anglesa i en format presencial, semipresencial i online. Es preveu que la docència comenci el curs 2016-2017.

Aquesta titulació vol preparar professionals capaços d’utilitzar els instruments de gestió esportiva per reconèixer oportunitats de negoci, optimitzar recursos i analitzar informació per a la presa de decisions, entre altres habilitats. A més, es posarà un èmfasi especial en incorporar els principis d’igualtat entre homes i dones, igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal.

El màster es dirigeix principalment a estudiants formats en ciències de l’activitat física i l’esport, administració i direcció d’empreses, economia, màrqueting, turisme o comunicació. Entre les sortides professionals previstes, està la direcció y gestió d’empreses del sector esportiu, la direcció de clubs, la gestió d’esdeveniments i d’instal·lacions esportives, la direcció de programes de màrqueting i patrocini o la creació d’empreses al sector de l’esport, entre d’altres.

D’altra banda, es preveu també la creació d’un curs obert massiu i en línia (coneguts com a MOOC: massive open online course) conjunt sobre patrocini esportiu a Coursera, la principal plataforma de MOOC a nivell mundial, on la UAB ha estat la primera universitat d’Espanya seleccionada per impartir-hi cursos.

Integració al mercat laboral després de la carrera esportiva

D’altra banda, la UAB i el Johan Cruyff Institute crearan en col·laboració també amb Laureus Sport for Good Foundation, una càtedra de recerca dedicada a trobar fórmules per ajudar els esportistes a integrar-se a la societat un cop finalitzada la seva carrera esportiva.

Es vol estudiar els sistemes educatius adients i la integració laboral posterior per assolir aquest objectiu.

Facilitar l’activitat esportiva de les persones amb discapacitats

A més, l’acord preveu que la Fundació Autònoma Solidària (FAS) de la UAB i la Fundació Cruyff col·laborin en iniciatives per facilitar la integració de persones amb discapacitats en les activitats esportives.

Aquesta col·laboració serà possible gràcies a què les activitats de la Fundació Cruyff i de la FAS en aquest terreny tenen punts en comú. La Fundació Cruyff realitza, entre d’altres, projectes esportius per a nens amb discapacitat. Per la seva banda, la FAS gestiona el programa PIUNE, destinat a realitzar les adaptacions necessàries per garantir la igualtat d’oportunitats davant l’estudi: ofereix serveis com ara acompanyament en vehicle adaptat o adaptacions pedagògiques, curriculars, tècniques, materials, urbanístiques, arquitectòniques i de l’entorn social.

Johan Cruyff Institute

Johan Cruyff ha entès sempre l’esport com una expressió d’alt rendiment, sent jugador, entrenador i també en la seva etapa com a assessor. Traslladar aquesta màxima exigència i professionalitat al món de la gestió esportiva és el que el va portar, el 2002, a crear el Johan Cruyff Institute. Aquesta institució acadèmica d’ensenyament superior, per la qual han passat més de 6.000 alumnes, imparteix màsters, postgraus i cursos en gestió esportiva, màrqueting esportiu, patrocini i mecenatge i negocis i administració del futbol, en les modalitats presencial, semipresencial i online.

Agreement between Cruyff Institute & Cruyff Foundation with Universitat Autonoma Barcelona

image

The UAB and Johan Cruyff Institute to collaborate in teaching, employability and cooperation

The UAB and Johan Cruyff Institute have signed anagreement to develop together teaching activities, researchand social and solidarity actions. Both institutions haveagreed, among other objectives, to deliver a joint offer a Master in Sports Management, to create a research chair also in collaboration with the Laureus Sport for GoodFoundation, and to cooperate in addressing the needs of the disabled in the field of sport people through the Cruyff Foundation and the Fundació Autònoma Solidaria.

This agreement is the starting point for both institutions to jointly implement in the future a larger and moreimportant range of teaching and research activities, so necessary in a sector in constant growth such as sport.

Educating professional leaders
In the educational area, the UAB and Johan Cruyff Institute will jointly deliver the Master in Sports Management. The course, which until now has beenoffered Johan Cruyff Institute, will from now on be a university master’s degree with 60 ECTS credits linked to the Faculty of Economics and Business of the UAB. It willbe delivered in English and Spanish, in the differentmodalities: online, on campus and blended. The course is expected to start in the next academic year 2016-2017.
This degree aims to prepare graduates to be able to usesports management instruments to recognize business opportunities, optimize resources and analyze informationfor decision-making, among other skills. In addition, special emphasis will be placed on incorporating theprinciples of equality between men and women, equalopportunities, non-discrimination and universal accessibility.
The Master is aimed primarily at students trained in Physical Sciences and Sports, Business Administrationand Management, Economics, Marketing, Communicationand Tourism. Future career opportunities includeleadership and management of companies in the sportssector, club management, event and sports facilitymanagement, management of marketing and sponsorshipprograms or the creation of companies in the sports sector, among others.
Moreover, there are also plans to jointly create an onlinecourse open to anyone (known as a MOOC: massive open online course) in sports sponsorship on Coursera, theleading MOOC platform worldwide where the UAB has been the first Spanish university to be selected to offercourses.

Integration into the labor market after a sports career
Moreover, the UAB and Johan Cruyff Institute will create, also in collaboration with the Laureus Sport for GoodFoundation, a research chair dedicated to finding ways to help athletes to integrate into society after finishing theirsports career.
It is planned to study the relevant educational systems and subsequent labor market integration to achieve this goal.

Facilitating sports activities for disabled people
In addition, in the agreement it is planned that theFundació Autònoma Solidaria (FAS) of the UAB and Cruyff Foundation collaborate on initiatives to facilitatethe integration of disabled people in sports activities.
This collaboration will be possible thanks to the fact thatthe activities of the Cruyff Foundation and the FAS havepoints in common in this area. Cruyff Foundation carriesout sports projects for disabled children, among others. For its part, the FAS manages the PIUNE program, aimedat making the necessary adaptations to ensure equalopportunities for study: offering services such as beingaccompanied in an adapted vehicle, or pedagogical, curricular, technical, material, urban planning, architectural and social environment adaptations.

Johan Cruyff Institute
Johan Cruyff has always seen sport as an expression of high performance, as a player, coach, and during his time as a consultant. Transferring this maximum level of demandingness and professionalism to the world of sportsmanagement is what led him in 2002 to create the Johan Cruyff Institute. This higher education academicinstitution, which has received more than 6,000 students, teaches master’s, postgraduate and other courses in sportsmanagement, sports marketing, sponsorship and patronage, and football business and administration in on-campus, blended and online modalities

More info : http://www.uab.cat

Acuerdo de colaboración UNIVERSITAT AUTONOMA de BARCELONA – JOHAN CRUYFF INSTITUTE/JOHAN CRUYFF FOUNDATION

image imageJohan Cruyff, tras anunciar el pasado 22 de octubre que padece un cáncer de pulmón, acaba de reaparecer en un acto público. El exjugador y exentrenador del FC Barcelona ha presentado un acuerdo entre el Johan Cruyff Institute y la Universitat Autónoma de Barcelona que permitirá, entre otros objetivos, impartir conjuntamente un máster en gestión deportiva y crear una cátedra de investigación para tratar la integración laboral de los deportistas una vez finalizada su etapa deportiva, así como cooperar con la Fundació Autònoma Solidaria en la ayuda de las personas discapacitadas en el ámbito del deporte.
“Tengo cáncer, es un hecho. Cuando lo tienes, no hay escape y debes afrontarlo de la manera más positiva posible. Estoy convencido de que ganaré esta batalla”, ha afirmado Cruyff en relación a la grave enfermedad que padece. “Tengo un equipo (médico) excepcionalmente bueno, que ha puesto mucho interés, y tengo toda la confianza de que todo saldrá bien”, ha añadido. El holandés ha admitido que “el tratamiento del cáncer ya ha empezado y me encuentro bien, la quimio es una amiga mía que entra en mi cuerpo para matar el cáncer y hay vitaminas y defensas para llevarlo bien”.
Johan ha remarcado que “con todo el afecto que he recibido de todas las partes del mundo, es como si tuviera el doble de fuerzas”. Johan se ha mostrado agradecido. “Ha sido tan impresionante el apoyo, de tanta gente, de tantos sitios, que por eso estoy como estoy, emocionado pero sobre todo lleno de energía”.
${imageCaption}
El acuerdo de colaboración, presentado desde las seis y media de la tarde en la UAB Casa Convalescència junto con Ferran Sancho, rector de la UAB, y Gabriel Masfurroll prevé el desarrollo de actividades de docencia, investigación y acción solidaria y social; líneas de actuación conjuntas para promover la inserción laboral de deportistas; y actividades en beneficio de personas con diferentes capacidades.
Después de la firma del acuerdo, l’Associació d’Amics de la UAB ha celebrado su fiesta tradicional anual, en la que se han entregado distintos premios, entre ellos uno al propio Johan Cruyff por la creación de la Fundación Cruyff y del Johan Cruyff Institute. “A mí me gustaría que me recuerden como una persona que piensa en los demás. Hay una vida como futbolista y otra después. Yo nunca estudié y lo máximo que tengo es un diploma de natación con seis años. Había que cambiar la orientación y hoy se necesitan estudios”, destacó Cruyff para hablar del nacimiento de su universidad. Y sobre la Fundación, recordó que “lo de las minusvalías lo descubrí en mis tres años en Estados Unidos junto con la hermana de Kennedy, con los Special Olympics. Aquí también lo hemos desarrollado. Después de acabar como entrenador tomé la decisión de dedicarme a esto”.
A Johan, cómo no, le han preguntado también por el Clásico. El ‘flaco’ le restó trascendencia. “Es un partido con demasiado respeto. Muchos millones de espectadores españoles lo estarán mirando. Tiene que ser una fiesta. Al final, uno gana y otro pierde, pero tampoco pasa nada. Aquí no se no muere nadie”.

The Richi Foundation . Vía La Vanguardia by Albert Molns

Nuestro hijo

Nuestro hijo

Una fundación con alma de `start-up’
ALBERT MOLINS RENTER BARCELONA

Ricard García (izq.) y Albert Latorre, presidente y director ejecutivo
En el mundo se diagnostica de cáncer a un niño cada dos minutos y medio, y cada día mueren 250 niños por esta enfermedad. Lo cuenta Ricard García, presidente de la Richi Childhood Cancer Foundation, una entidad que él mismo creóhacetresañosenBostonycuyo modelo disruptivo e innovador ahora traslada a Europa.
“El cáncer infantil es una enfermedad rara, porque afecta a relativamente pocos niños, y, en consecuencia, huérfana, porque los recursos que los gobiernos y los laboratorios destinan a combatirla son muy pocos. La institución que más dinero tiene en el mundo para investigar sobre el cáncer, el Cancer National Institute de EE.UU., sólo dedica el 3% de su presupuesto a la investigación del cáncer infantil”, dice García. La misión de la fundación es, obviamente, la lucha contra el cáncer infantil y proporcionar a todos los niños que lo sufren un mejor pro nóstico y una mejor calidad de vida. Con este fin, la fundación tiene pensado impulsar cuatro iniciativas diferentes.
La primera será la Richi House, un centro para acompañar a los niños y a sus familias desde que el niño es diagnosticado, incluyendo el periodo de recuperación y la supervivencia. Este proyecto se está desarrollando de forma con junta con el MIT y con psicólogos del Dana Farber Cancer Institute. Según García, no será ni una Ronald McDonald House ni una casa de los Xuklis, que son “hoteles con recursos temporales”, mientras el niño está en el hospital. La primera se abrirá en Boston, y la iniciativa cuenta con el apoyo de su alcalde, que es un superviviente de cáncer infantil. La segunda iniciativa es la Richi Research. Debe servir paraapoyar lainvestigación sobre el cáncer infantil. “Estamos pensando muy en serio en desarrollar una entidad especializada. Nuestro objetivo es invertir”, afirma García.
La organización quiere que, más allá de su misión específica, las iniciativas aporten valor a la sociedad

Richi Fellows es el proyecto destinado a financiar e invertir en “la nueva generación de oncólogos pediátricos de nuestro territorio”. El hospital Sant Joan de Déu seleccionará los perfiles más adecuados, y la fundación llevará al Dana Farber a aquellos que tengan más talento para que puedan completar su formación. Richi Fellows ya ha iniciado su andadura, y a lo largo del 2016 se elegirán y se mandarán a los dos primeros seleccionados.
Por último, la Richi Foundation Brain Tumour Clinic es una propuesta ambiciosa, que debe llevar a la apertura del primer centro de referencia en Europa en tumores cerebrales y de médula espinal infantil.
Hasta aquí podría parecer que estamos ante una fundación más de las muchas que luchan contra
el cáncer en los niños. Pero lo que hace distinta a la Richi Foundation es el modelo “disruptivo” de financiación para hacer posible que estos cuatro proyectos (y los que puedan venir en el futuro) vean la luz. Sus impulsores dicen haber aprendido del ecosistema de capital filantrópico de Boston. La gran ciudad de Massachussetts es uno de los hubs más importantes de filantropía de EE.UU, mientras que el estado es uno de los que tienen uno de los índices de organizaciones sin ánimo de lucro más altos del país. Este es el modelo con el que quieren trabajar aquí, al tiempo que destierran el tradicional, basado en la caridad.
Por eso la idea es buscar solu-
ciones de financiación que, según el director ejecutivo de la Richi Foundation, Albert Latorre, por un lado aporten valor a la sociedad “más allá de la misión específica de la fundación” y, por otro, les permitan luchar contra la enfermedad sin tener que estar hablando constantemente de ella. Para ello, sus promotores tienen pre visto poner en marcha otros cuatro proyectos, cada uno enfocado como si se trata de una start-up. Latorre va incluso más lejos y opina que “aún sería más disruptivo crear sociedades limitadas y más si tenemos en cuenta lo desprestigiado que está el mundo de las fundaciones en nuestro entorno”. Richi Talent es un programa que va dirigido a las escuelas, que pagan por inscribirse, y destinado a descubrir el talento de los mejores estudiantes en un concurso en el que ven recompensados sus trabajos de investigación con la posibilidad de complementar su formación en centros de prestigio. Ya hay doce escuelas inscritas, y los primeros premios se darán en marzo. García es consciente de las dificultades, porque España no es EE.UU, donde a los niños se les enseña desde pequeños a hacer fundraising y se les educa en el voluntariado, pues la idea del concurso es que las escuelas recauden los fondos para pagar la inscripción.
También quieren estar presentes en el mundo de la música, porque es algo que interesa “a todo el mundo” y eso “nos permitirá llegar a mucha gente”. Por eso han puesto en marcha Richi Music, un concurso para identificar el talento musical. El ganador podrá trabajar con un productor como Javier Limón (ganador de siete premios Grammy). El modelo de negocio aquí es el de los ingresos generados por los conciertos.
Y por último, Richi Social Enterpreneurs tratará de identificar el talento de los emprendedores del futuro. “Presentaremos retos a los que universitarios o la gente que tenga una idea deberán presentar soluciones”. El premio es sumergir al ganador en el ecosistema de emprendedor de Boston. De ahí esperan que nazcan nuevas empresas de las que la fundación formará parte delu accionariado y por tanto será también partícipe de sus beneficios. El dinero que se gane con ello se destinará a combatir el cáncer infantil.

Adéu Barça Dreams . Via @Marca. 10 / noviembre / 2015

imageTitulo: Adéu Barça Dreams
Querido Alex,
Recientemente asistí al estreno de una magnífica película titulada Barça Dreams, dirigida por Jordi Llompart i patrocinada entre otros por Jorge Lorenzo. Esta película relata casi por vez primera,la historia resumida de los más de cien años del Barça. Fui a verla con tu hermano Gaby, pues Paola, recién casada, no pudo acompañarnos. Todos socios desde que nacisteis. Aprendí cosas de la historia del Barça que desconocía como por ejemplo que el Barça fue un equipo de leyenda de 1919 al 29. La cacicada del fichaje de Di Stefano, la sequía de los 60 y 70. Recordé “mi debut” a los 4 años con la inauguración del Camp Nou. Recordamos con tu hermano Gaby vivencias que compartimos juntos,especialmente aquel viaje a Londres y la primera final de Wembley donde disfrutamos y nos emocionamos con la primera Champions conseguida por el Dream Team del gran Johan Cruyff. Luego el equipo magico de Rijkaard y Ronaldinho. Ahí se añaden tus sobrinos Gaby y Clara, también socios desde que nacieron. Pude comprobar cómo la mitad de la historia del Barça está unida a mi vida. También afirmo con orgullo que también casi la mitad de la mitad de estos 100 años he estado vinculado al club, en cargos más y menos relevantes, pero siempre involucrado con orgullo y pasión , con aciertos y errores , aportarndo esfuerzo, conocimiento, ilusión, proyectos e ideas. He visto evolucionar un club que ha pasado de esto, un club, a “mes que un club” y que ahora se está convirtiendo en una marca global, una institución universal. En el Camp Nou, en nuestros asientos de toda la vida, hemos pasado de los conocidos de siempre donde comentábamos las jugadas, discutíamos y nos abrazábamos en las victorias, a un entorno lleno de personas llegadas desde todo el mundo y que unos vienen por curiosidad y otros seguramente por afición y fanship. Pero lo cierto es que los tiempos cambian al igual que el mundo y el fútbol como he dicho infinidad de veces, ha cambiado. Ahora prima el negocio por encima del deporte y eso no me hace sentir bien. Entiendo que hay que adaptarse pues de lo contrario desapareces o en el mejor de los casos, te vuelves invisible. Después de más de 25 años de forma casi ininterrumpida vinculado al Barça, llega el final de esta etapa de mi vida. Llega el momento de desvincular mi camino de el del FCBarcelona. Jamás dejare de ser socio, seguidor, pero lo veré desde la “banda”. Desde fuera.quizas deje de sufrir y me dediqué a disfrutar de los buenos momentos. Sufrir por el fútbol no merece la pena, solo hay que hacerlo por cosas relevantes y que lo merecen. Se acabó el romanticismo. Persisten los egos, las envidias, los recelos, lo de siempre, ahora agudizado por un mundo hipercomunicado donde todo se agranda y se envilece. Quizás me he hecho mayor, pero lo que veo, dentro y fuera no me hace sentir bien. Los intereses, a veces ájenos al fútbol, pueden llegar a desvirtuarlo todo. No me interesa. Me gusta el fútbol. Aún creo en el “fair play”. El Barça está en mi ADN , pero prefiero dejarlo así y verlo en la distancia. Disfrutar de lo bueno y no sufrir por lo que no lo es. Querido Alex, cierro una nueva etapa en mi vida, importante, relevante, con raíces profundas, pero que ahí quedarán. Además dejo muy elaborado un precioso proyecto que espero que el club sepa formalizar y materializar en el futuro, un proyecto en el Reino Unido con British Red Cross. Algún día en la lejanía, quizás quiera recordar estos veintitantos años de culerismo activo. ¿Sabes hijo? La gran noticia que algunos no saben o han olvidado, es que hay vida, mucha, más allá del fútbol y vale la pena vivirla y disfrutarla. Ahora digo “see you later, Barça”, qué tengas suerte y la fortuna te acompañe. Fill, aixi es la vida,aprendre de tot i tots i saber tencar etapes,sense rencúnies, amb satisfacció i orgull de la feina feta. T’estimo Alex.

Rugbi y empresa: valores . By Sergi Loughney- Abertis

imageIiiiiEn mi empresa utilizan en sus presentaciones metáforas deportivas. El baloncesto para abordar las actitudes que debemos tener ante los diferentes desafíos en la dirección de una compañía. La navegación como ejemplo de las actitudes personales y de equipo necesarias para afrontar el trabajo conjunto. “Los marineros disfrutamos durante la singladura, no en puerto”. ¿Y el Rugby? Un amigo me pide que explique los valores del rugby y los compare con los valores directivos. Con los golpes que me han dado jugando no sé si me quedan muchas aptitudes, pero seguro que me queda algún valor. Mientras veo el Mundial de Rugby 2015 voy tomando Voltarén Retard 100, ya que las viejas heridas tienen memoria.

El deporte de competición te anticipa la jubilación física, pero te deja el alma alegre. La verde Irlanda, que quedó primera de su grupo, cayó con honor contra una gran Argentina. Gales perdió en el último minuto frente a Sudáfrica y una excelente Escocia, que merecía ganar, perdió también al final de su partido contra Australia. Las semifinales las jugarán los cuatro equipos del hemisferio sur, All Blacks-Sudáfrica y Australia-Pumas. Todos los amantes del rugby disfrutarán con las victorias o derrotas de cualquiera de los equipos, ya que el objetivo es vibrar con este gran deporte.

Generalmente, los que juegan y hemos jugado a rugby hacemos de este deporte nuestra filosofía de vida en lo familiar, social y laboral. Compartir, el trabajo en equipo, colaborar en el éxito deportivo de todos y no sólo de uno, el esfuerzo, disfrutar las victorias y las derrotas que se han trabajado, el respeto a tus compañeros y al contrario, y saber reírte con los tuyos y los contrarios después del partido. Todos estos valores, que comparten los quince que juegan un partido, son muy aplicables en la empresa, dónde el éxito y el fracaso de un proyecto es de todo el equipo y no sólo de una persona. El valor del capitán (líder empresarial) es saber llevar al equipo con respeto y sacar lo mejor de él dentro y fuera del campo. Y el capitán el respeto se lo gana, no lo impone.

Compararía la melé con el esfuerzo de todo el equipo directivo por conseguir un proyecto, el talonador, los pilies, segundas líneas y terceras (los financieros, jurídicos, industriales, comunicación y RSC). El medio de melé es el que coordina a la delantera para que todos vayan y empujen a una. También el arte de la touch, que es la coordinación de todo el equipo directivo para ayudar a que un compañero, no tú, llegue a lo más alto.

A veces explicó con orgullo los símbolos en las camisetas. Los irlandeses y su trébol de esperanza, la nobleza de la rosa de los ingleses, la pelea del gallo de los franceses o la humildad del cardo de los escoceses. Símbolos en las camisetas pero también en el campo, el respeto a los himnos, el respeto en las gradas, no pitar cuando el equipo contrario chuta a palos… Todo forma parte del fair play de este deporte, que no es un tópico, es la pura realidad. La disciplina en el campo es otro activo del rugby.

Ahí sólo manda el capitán, y es el único que dialoga con el árbitro. ¿Se imaginan que esto fuera así en una discusión sobre si es o no penalti en el Bernabéu o el Camp Nou? Cuanto tiene que enseñar al mundo y al entorno del fútbol el rugby. Y si es ensayo o no, lo decide la tecnología en vídeo y el cuarto árbitro sin presión ambiental (nadie protesta). Y no hay infracción que escape del comité de disciplina, como estamos viendo en el Mundial; el irlandés O’Brien sancionado sin jugar por una agresión sin sentido en el partido Irlanda-Francia. En la empresa, la dirección de compliance es nuestro árbitro.

¿Y el tercer tiempo? Es la mejor parte, la que oficialmente debes compartir con el contrario, y en la que se evidencian todas tus virtudes y tus defectos, tus grandezas y tus miserias, y donde haces los amigos que te durarán toda la vida. ¡Que saludable es el tercer tiempo en el rugby y en cuantas facetas de la vida, la política y la sociedad lo deberíamos aplicar!

Espíritu de equipo

Cuando los All Blacks bailan la Haka, muchos me preguntan: ¿Eso qué tiene que ver con un equipo directivo? Pues eso es la esencia del equipo, todos concentrados, un compañero con el otro, impartiendo coraje al contrario, pero también mostrándole respeto. El gran valor de un directivo es salir al campo con otro directivo, mirarse mutuamente a los ojos y saber que ninguno de los dos va a fallar al resto de los compañeros, todos se van a esforzar, y los errores y los triunfos los vas a compartir.

Y cuando te plaquen duro tendrás la mano de alguien que te levantará. Necesitas a todo el equipo, repito a todo el equipo, para traspasar la línea de ensayo y conseguir tus objetivos y mostrar tu responsabilidad en la empresa. Todos llevamos con orgullo la camiseta, primero respetándonos nosotros mismos y luego para que nos respeten. No bailamos la Haka, pero hacemos las cosas como las hace un buen equipo de rugby.
Sergi
Loughney
Director de RRII y RSC de Abertis

Adéu Barça Dreams via Marca. 10 novembre 2015

image image

BARCELONA....23/11/2011..ENTREVISTA CON GABRIEL MASFURROLL CON SU NIETO GABI...FOTOS INES BAUCELLS...ARCHDC

BARCELONA….23/11/2011..ENTREVISTA CON GABRIEL MASFURROLL CON SU NIETO GABI…FOTOS INES BAUCELLS…ARCHDC

image image

FOROMARCA, ENTREGA DEL PREMIO MARCA LEYENDA A LIONEL MESSI

FOROMARCA, ENTREGA DEL PREMIO MARCA LEYENDA A LIONEL MESSI

image image

REUNION DE SANDRO ROSELL CON LAURENS DIRECTIVA

REUNION DE SANDRO ROSELL CON LAURENS DIRECTIVA

image image

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

image image image image image image image image image image image image

CENA DE CLAUSURA DEL 70 ANIVERSARIO DEL DIARIO MARCA - 20081215

CENA DE CLAUSURA DEL 70 ANIVERSARIO DEL DIARIO MARCA – 20081215

image

ENTRENAMIENTO DEL BARCELONA EN LA CIUDAD DEPORTIVA JUANJO ROGER UNZUE EMILI ESTIARTE ZUBI MUNILL FRANCESC GABI VILANOVA ALTIMIRA LORENZO SEIRULO ROURA DOMENECH PLANCAHART IBARZ NAVAL GUARDIOLA PINTO VALDES ALVES MASCHERANO PUYOL PIQUE ABIDAL ADRIANO XAVI INIESTA BUSQUETS CESC THIAGO ALEXIS MESSI PEDRO AFELLAY PEPE CUENCA JONATHAN TELLO SERGI ROBERTO CANTERA ZUBI STAFF

ENTRENAMIENTO DEL BARCELONA EN LA CIUDAD DEPORTIVA JUANJO ROGER UNZUE EMILI ESTIARTE ZUBI MUNILL FRANCESC GABI VILANOVA ALTIMIRA LORENZO SEIRULO ROURA DOMENECH PLANCAHART IBARZ NAVAL GUARDIOLA PINTO VALDES ALVES MASCHERANO PUYOL PIQUE ABIDAL ADRIANO XAVI INIESTA BUSQUETS CESC THIAGO ALEXIS MESSI PEDRO AFELLAY PEPE CUENCA JONATHAN TELLO SERGI ROBERTO CANTERA ZUBI STAFF

ENTRENAMIENTO DEL BARCELONA EN LA CIUDAD DEPORTIVA MESSI PUYOL ABIDAL INDURAIN MASFUROLLS COSAS

ENTRENAMIENTO DEL BARCELONA EN LA CIUDAD DEPORTIVA MESSI PUYOL ABIDAL INDURAIN MASFUROLLS COSAS

image image image image image image image image image image image image

LAUREUS WORLD SPORTS AWARDS 2012, LONDON, 6-2-2012. DOWNING STREET RECEPTION. PRIME MINISTER DAVID CAMERON RECEIVES A PERSONLAIZED FC BARCELONA SHIRT FROM   SANDRO ROSELL AND GABRIEL MASFURROLL. 6-2-2012 PIC BY IAN MCILGORM FOR LAUREUS

LAUREUS WORLD SPORTS AWARDS 2012, LONDON, 6-2-2012.
DOWNING STREET RECEPTION.
PRIME MINISTER DAVID CAMERON RECEIVES A PERSONLAIZED FC BARCELONA SHIRT FROM SANDRO ROSELL AND GABRIEL MASFURROLL.
6-2-2012 PIC BY IAN MCILGORM FOR LAUREUS

image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image imageQuerido Alex,
Recientemente asistí al estreno de una magnífica película titulada Barça Dreams, dirigida por Jordi Llompart i patrocinada entre otros por Jorge Lorenzo. Esta película relata casi por vs primera la historia completa de los más de cien años del Barça. Alex, fui a verla con tu hermano Gaby, pues tu hermana Paola, recién casada, no pudo acompañarnos. Todos socios desde que nacisteis. Aprendí cosas de la historia del Barça que desconocía como por ejemplo que el Barça fue un equipo de leyenda de 1919 al 29. La cacicada del fichaje de Di Stefano, la sequía de los 60 y 70. Recordé “mi debut” a los 4 años con la inauguración del Camp Nou. Compartí con Gaby vivencias juntos especialmente aquel viaje a Londres y la primera final de Wembley donde disfrutamos y nos emocionamos con la primera Champions conseguida por el dream Team del gran Johan Cruyff. Luego el equipo magico de Rijkaard y Ronaldinho. Ahí se añaden tus sobrinos Gaby y Clara, también socios desde que nacieron. Pude comprobar cómo la mitad de la historia del Barça está unida a mi vida. También afirmo con orgullo que también casi la mitad de la mitad de estos 100 años he estado vinculado al club, en cargos más y menos relevantes, pero siempre tratando con orgullo y pasión , con aciertos y errores , aportarndo esfuerzo, conocimiento, ilusión, proyecto, ideas. He visto evolucionar un club que ha pasado de esto, un club, a ,es que un club y ahora se está convirtiendo en una marca global, una institución universal. En el Camp Nou, hemos pasado de los conocidos de siempre donde comentábamos las jugadas, discutíamos y nos abrazábamos a un entorno lleno de personas llegadas desde todo el mundo y que unos vienen por curiosidad y otros seguramente por afición y fanship. Pero lo cierto es que los tiempos cambian al igual que el mundo y el fútbol como ha dicho infinidad de veces, ha cambiado. Ahora prima el negocio por encima del deporte y eso no me gusta. Entiendo que hay que adaptarse pues de lo contrario desapareces o en el mejor de los casos, te vuelves invisible. Después de más de 25 años de forma casi ininterrumpida vinculado al Barça, llega el final de esta etapa de mi vida. Llega el momento de desvincular mi camino del FCBarcelona. Jamás dejare de ser socio, seguidor, pero lo veré desde la banda, desde fuera.quizas deje d sufrir y solo disfrute de los buenos momentos. Sufrir no merece la pena, solo hay que hacerlo por cosas relevante y que lo merecen.