Yo soy de la UAB. Via La Vanguardia ( Opinion)

OPINIÓN
Yo soy de la UAB
GABRIEL MASFURROLL G. MASFURROLL, PRESIDENTE DEL CONSEJimageO SOCIAL DE LA UAB
Desde que acepté presidir el Consejo Social de la Universitat Autonoma de Barcelona, he tratado de escuchar con atencion a todas aquellas personas que han tenido la genero-sidad de explicarme las raicesy la historia de la casa, y asi conseguir entender al maximo el ADN de nuestra universidad. Ahora, ya me siento capaz de poder hablar de pertenencia.
Dia tras dia descubro el enorme talento que hay en nuestro campus. Mas de 150.000 alumnos han pasado por nuestras aulas, laboratorios, institutos y hospitales en menos de 50 anos de historia. Pese a la reducción de presupuestos, tanto de gastos como de inversiones, que estamos sufriendo en los ultimos años, la universidad sigue presente en todo tipo de rankings locales e internacionales, y mejora posicion en muchas ocasiones.
A pesar de estos buenos resultados, tengo la percepcion de que el sentido de pertenencia a la UAB es inferior a lo que una universidad como esta merecería. Por eso uno de los retos que nos planteamos es apoyar la potenciacion de la red Alumni de la UAB. Quien mejor que los que han formado parte de la casa para ejercer de embajadores.
Especialmente ahora, la universidad necesita apoyo de todo tipo. Nos hacen falta re-cursos para actualizar nuestras instalaciones, tanto en el campus como en instituciones vinculadas, asi como para potenciar las diferentes areas de investigacion y la trans-ferencia hacia la sociedad. Tenemos que ayudar a nuestros emprendedores a crecer dentro del ecosistema en que vivimos, altamente competitivo. Ademas de ser buenos,nuestro entorno mas directo, hay que conocer las bondades que configuran nuestra universidad. Los Alumni UAB tienen que ser nuestros altavoces y nuestro apoyo. Si queremos construir el sentimiento “Yo soy de la UAB”, como sello de calidad, rigor yvalores de los cuales es acreedora la universidad, ésta, con orgullo, debe mostrar aun mas todo lo que es.
Prueba de todo eso son los encuentros Alumni UAB, como el organizado el 12 de junio, un momento excelente donde poder hacer el kickoff de este ambicioso y necesario proyecto. Solo juntos y alineados podremos conseguir que los mas de 150.000 estudian-tes que han pasado por esta universidad se sientan orgullosos de lucir su formacion. Ellos tienen que ser los mejores divulgadores de lo que somos, hacemos y pensamos. iSomosde la UABi

Yo soy de la UAB. Vía La Vanguardia.

image imageYo soy de la UAB
GABRIEL MASFURROLL G. MASFURROLL, PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UAB
Desde que acepte presidir el Con-sejo Social de la Universitat Au-tonoma de Barcelona, he tratado de escuchar con atencion a todas aquellas personas que han tenido la genero-sidad de explicarme las raicesy la historia de la casa, y asi conseguir entender al maximo el ADN de nuestra universidad. Ahora, ya me siento capaz de poder hablar de pertenencia.
Dia tras dia descubro el enorme talento que hay en nuestro campus. Mas de 150.000 alumnos han pasado por nuestras aulas, laboratorios, institutos y hospitales en menos de 50 anos de historia. Pese a la re-duccion de presupuestos, tanto de gastos como de inversiones, que estamos sufriendo en los ultimos anos, la universidad sigue pre-sente en todo tipo de rankings locales einternacionales, y mejora posicion en mu-chas ocasiones.
A pesar de estos buenos resultados, tengo la percepcion de que el sentido de pertenencia a la UAB es inferior a lo que una universidad como esta mereceria. Por eso uno de los retos que nos planteamos es apoyar lapoten-ciacion de la red Alumni de la UAB. Quien mejor que los que han formado parte de la casa para ejercer de embajadores.
Especialmente ahora, la universidad ne-cesita apoyo de todo tipo. Nos hacen falta re-cursos para actualizar nuestras instalacio-nes, tanto en el campus como en institucio-nes vinculadas, asi como para potenciar las diferentes areas de investigacion y la trans-ferencia hacia la sociedad. Tenemos que ayudar a nuestros emprendedores a crecer dentro del ecosistema en que vivimos, alta-mente competitivo. Ademas de ser buenos,nuestro entorno mas directo tiene que cono-cer las bondades que configuran nuestra universidad. Los Alumni UAB tienen que ser nuestros altavoces y nuestro apoyo. Si que-remos construir el sentimiento “Yo soy de la UAB”, como sello de calidad, rigor yvalores de los cuales es acreedora la universidad, esta, con orgullo, debe mostrar aun mas todo lo que es.
Prueba de todo eso son los encuentros Alumni UAB, como el organizado el 12 de ju-nio, un momento excelente donde poder ha-cer el kickoff de este ambicioso y necesario proyecto. Solo juntos y alineados podremos conseguir que los mas de 150.000 estudian-tes que han pasado por esta universidad se sientan orgullosos de lucir su formacion. Ellos tienen que ser los mejores divulgado-res de lo que somos, hacemos y pensamos. iSomosde la UABi
Prueba de todo eso son los encuentros Alumni UAB, como el organizado el 12 de junio, un momento excelente donde poder hacer el kickoff de este ambicioso y necesario proyecto. Sólo juntos y alineados podremos conseguir que los más de 150.000 estudiantes que han pasado por esta universidad se sientan orgullosos de lucir su formación. Ellos tienen que ser los mejores divulgadores de lo que somos, hacemos y pensamos. Somos de la UAB!

Jo soc de la UAB. Via La Vanguardia.

imageJo sóc de la UAB

Des que vaig acceptar presidir el Consell Social de la UAB, he tractat d’escoltar amb atenció a totes aquelles persones que han tingut la generositat d’explicar-me les arrels i la història de la casa, i així aconseguir entendre al màxim l’ADN de la nostra universitat. Ara, ja em sento capaç de poder parlar de pertinença.

Dia rere dia descobreixo l’enorme talent que hi ha al nostre campus. Més de 150.000 alumnes han passat per les nostres aules, laboratoris, instituts i hospitals en menys de 50 anys d’història. Malgrat la reducció de pressupostos, tant de despeses com d’inversions, que estem patint en els últims anys, la Universitat segueix present en tota mena de rànquings locals i internacionals, millorant posició en moltes ocasions.

Tot i aquests bons resultats, tinc la percepció que el sentit de pertinença a la UAB és inferior al que una universitat com aquesta mereixeria. És per això que un dels reptes que ens plantegem al Consell Social és donar suport a la potenciació de la xarxa Alumni de la UAB. Qui millor que tots els que han format part de la casa, per exercir d’ambaixadors.

Especialment ara, la universitat necessita suport de tota mena. Ens calen recursos per actualitzar les nostres instal·lacions, tant al campus com en institucions vinculades, així com per potenciar les diferents àrees de recerca i la transferència cap a la societat. Hem d’ajudar els nostres emprenedors a créixer dins l’ecosistema en què vivim, altament competitiu.

A més de ser bons, el nostre entorn més directe ha de conèixer les bondats que configuren la nostra universitat. Els Alumni UAB han de ser els nostres altaveus i el nostre suport. Si volem construir el sentiment «Jo sóc de la UAB», com a segell de qualitat, rigor i valors dels quals és creditora la Universitat, aquesta, amb orgull, ha de mostrar encara més tot el que és.

Bona prova de tot això són les trobades Alumni UAB, com la organitzada el passat 12 de juny, un moment excel·lent on poder fer el kickoff d’aquest ambiciós i necessari projecte. Només junts i alineats podrem aconseguir que els més de 150.000 estudiants que han passat per la Universitat se sentin orgullosos de lluir la seva formació. Ells han de ser els millors divulgadors del que som, fem i pensem. Som de la UAB!

Gabriel Masfurroll
President del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona

Sentit de pertinença: Jo soc de la UAB. Via web UAB

Sentit de pertinença: «Jo sóc de la UAB»

Des que vaig acceptar de presidir el Consell Social de la UAB he tractat, dia a dia, de conèixer, entendre, escoltar i fer tot allò que calgués per aconseguir la immersió necessària que em permetés formar part o, si més no, entendre al màxim què és el que constitueix l’ADN de la nostra universitat. Ara, després de molts mesos compartits amimage image image imageb totes aquelles persones que he tingut la sort de conèixer i que han tingut la generositat d’explicar-me les arrels i la història de la casa, em sento capaç de poder parlar de pertinença.

Dia rere dia descobreixo l’enorme talent que hi ha al nostre campus. Comprovar la intel·ligència i el coneixement que aglutina la UAB és impactant. Saber que més de 150.000 alumnes han passat per les aules, els laboratoris, els instituts, els hospitals i tot l’ecosistema de coneixement que configura l’Esfera UAB, en menys de 50 anys de vida de la UAB, dóna molt que pensar. La presència continuada de la Universitat en tota mena de rànquings, tant locals com internacionals, quasi sempre millorant de posició, és motiu d’orgull. I encara més quan constates que els recursos han minvat en els últims anys i, tot i així, amb l’esforç de tota la comunitat universitària, no solament s’ha mantingut la qualitat sinó que ha augmentat. Aquesta confluència de factors provoca una gran paradoxa: amb recursos escassos, minorats en els anys de la crisi, i malgrat la reducció dels pressupostos tant de despeses com d’inversions, seguim endavant i amb el reconeixement de la feina ben feta. Estem presents de manera continuada, i francament ben posicionats, en prestigioses publicacions, rànquings i distincions, i a més comptem amb uns antics alumnes, els Alumni UAB, de prestigi. Tot i així, tinc la percepció que el sentit de pertinença és inferior al que una universitat com la UAB mereixeria.

Qui millor que tots els que han format part de la casa, que s’han format en el seu si, per exercir d’ambaixadors de la Universitat. La UAB, especialment ara, necessita suport de tota mena. Ens calen recursos per actualitzar les nostres inversions, tant al campus com en institucions vinculades, així com per potenciar les diferents àrees de recerca i la transferència cap a la societat. És imprescindible establir aliances estratègiques amb altres institucions, empreses o persones de prestigi. Hem d’ajudar els nostres emprenedors a créixer dins l’ecosistema en què vivim, altament competitiu. Malgrat l’entorn incert, inestable i fins i tot convuls, és cabdal consolidar i, ara més que mai, reforçar els fonaments bàsics de la UAB. Personalment crec que estem creant les bases per a una nova etapa. Han estat anys molt durs i s’han afrontat amb sacrificis i valentia. Falta només una mica per poder fer un nou take – off, però per a això, i ara és el moment, hem d’apostar i creure en nosaltres mateixos.

Volem treballar per tenir una xarxa Alumni nombrosa i potent, a l’alçada del que és la UAB. Qui millor que les persones formades i fins i tot implicades estretament amb la casa per difondre el que som, el que volem i cap a on anem, i més quan moltes són part important del teixit social del país i poden ser els millors representants de l’excel·lència de la UAB. El Consell Social té la voluntat de recolzar la tasca de potenciació d’Alumni UAB, i què millor que fer-ho juntament amb el disseny de fórmules que ens permetin incentivar el sentit de pertinença.

A més de ser bons, el nostre entorn més directe ha de conèixer les bondats que configuren la nostra universitat. Els Alumni UAB han de ser els nostres altaveus i el nostre suport. Tota mena de professionals s’han format a la UAB i cadascun d’ells, d’una manera o altra, és de la casa. Si volem construir el sentiment «Jo sóc de la UAB», com a segell de qualitat, rigor i valors dels quals és creditora la Universitat, aquesta, amb orgull, ha de mostrar encara més tot el que és. S’ha de ser bo, però també s’ha de fer saber i ser capaç de donar-ho a conèixer.

Un dels reptes que ens plantegem al Consell Social és donar suport, tant com puguem, a la potenciació de la xarxa Alumni de la UAB, i el punt de partida és el proper dia 12 de juny, amb una nova trobada d’Alumni. És una bona oportunitat per fer el kickoff d’aquest ambiciós i necessari projecte. Només junts i alineats podrem aconseguir que els més de 150.000 estudiants que han passat per la Universitat se sentin cofois i orgullosos de lluir la seva formació. Ells han de ser els millors divulgadors del que som, fem i pensem. Som de la UAB!

Gabriel Masfurroll
President del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona

El triplete en el museo ¿Y ahora que?. Vía Marca

image image image imageMarca Orbyt.
CARTAS A ÁLEX Gabriel Masfurroll 15/06/2015
Triplete en el museo ¿y ahora?
Descubra Orbyt
Disminuye el tamaño del texto
Aumenta el tamaño del texto
Imprimir documento
Comparte esta noticia
twitter
Querido Álex, recién regresado de Berlín donde tus hermanos Gaby y Paola y yo disfrutamos la victoria de nuestro querido Barça. Hemos ganado la quinta orejona, cuarta en el S. XXI, y el triplete, siendo el único equipo de la historia que lo ha conseguido por segunda vez. Pero los trofeos ya están en el museo del club y las celebraciones, en nuestras memorias. ¿Y ahora, qué? Ha sido un año convulso, lleno de incertidumbres, traspiés, zancadillas y muchas mas circunstancias adversas que favorables.
Ante las dificultades, ha surgido algo que es muy propio de nuestra tierra, el seny. Empezando por el presidente Bartomeu, cuyas decisiones han sido mucho más decisivas de lo que la mayoría imagina. Antes le criticaban por no tomarlas y no lo hizo hasta que lo tuvo claro y meridiano. Luego, accionó, y aunque algunas pudieran ser controvertidas y no del gusto de todos, ahí están los resultados. ¿Alguien da más?
A continuación, el equipo. Muchos dicen que con este plantel es fácil ganar. Pues será que no. Los dos años anteriores era parecido y ya ves lo que pasó. Han imperado el seny y el interés común por encima de los intereses individuales. Además, Luis Enrique, tan criticado al principio, un tipo con una fuerte personalidad y con un carácter que le hace especial, ha sabido modelarlo a las necesidades del equipo y se ha convertido en un director de orquesta, inteligente, coherente y espléndido.
También ha sabido entender y adaptarse a un banquillo muy especial. El equipo liderado por un genio del fútbol llamado Leo Messi, que juega acompañado por una pléyade de estrellas, ha entendido que juntos y alineados con el club, con sus técnicos, valen mucho más. De nuevo el seny. Ahí, Xavi, el gran capitán que se va y ha recibido la mejor, más emotiva y extraordinaria despedida realizada a un jugador en la historia, y a su vez, también jugadores como Iniesta y Busquets han hecho de catalizadores y han conseguido la armonía necesaria en el seno del equipo.
Lo que ha hecho el Barça, Álex, parece muy sencillo y para nada lo es, al contrario, es muy, muy difícil, casi imposible. Por ello hay que alabarlo, celebrarlo y valorarlo como merece, que es mucho, y no olvidarlo jamás, pues la memoria suele ser muy flaca y más en estos tiempos. Hace cuatro años, Álex, te escribí en esta misma columna que el Barça había cambiado su ADN y se había convertido en un equipo ganador, y así es y así sigue. Ya casi no existen aquellos miedos y temores, los hemos traspasado. Seguimos con enorme respeto por nuestros rivales, pero no exento de que en el campo vamos a por todas, no nos acobardamos y luchamos como el que más.
Esta es la mejor recompensa para la ingente cantidad de seguidores que no para de aumentar por todo el orbe. Ha ganado un equipo, pero el equipo lo componemos todos, empezando por jugadores, técnicos, presidente y directivos, ejecutivos y empleados y por supuesto, socios y seguidores, sin olvidar jamás a todos aquellos que fueron los predecesores y los que bien de forma evidente o en la sombra aportaron su grano de arena para llegar a esta cima. Álex, aunque a algunos no les guste, “som més que un club”, y si no miren nuestra web y lo comprobarán. No sólo es fútbol, hay mucho más y seguimos. T’estimo molt, Alex.

Prólogo libro( 11/6/2011): Barceñola, capital de Espaluña, Europa y el Mundo(

PRÒLOGO DE GABRIEL MASFURROLL

“Tant si la bossa sóna com si no sóna, Barcelona és bona”. Ésta es una frase que define muy bien lo que es nuestra ciudad. Hemos vivido etapas fulgurantes y otras tristes, pero Barcelona siempre ha estado ahí. Ésta, por mucho que digan quienes no nos conocen, es una ciudad abierta y acogedora, una de las más bellas del mundo y no solo lo digo yo que estoy enamorado de ella, sino también decenas de amigos míos de todas partes del mundo.

Se nos tacha de cerrados y puede parecerlo, pero solo es una actitud de observación y prevención. Por supuesto no nos gustan las frivolidades, somos austeros y poco dados a lucir nuestras “galas”, aunque debo reconocer que a veces nos pasamos y celebramos menos de lo necesario nuestros triunfos y alegrías. El ejemplo más reciente, la última Champions ganada por el Barça. Desde luego, la victoria fue celebrada con enorme algarabía y tanto los que estuvimos en Londres como en la propia Barcelona, las ciudades fueron un “clam”, pero pocos días después, tras las celebraciones y actos preceptivos, la Copa ya estaba en su vitrina del Museu Josep Lluis Nuñez, junto a las otras tres ‘orejonas’ como les llaman en Madrid, donde por cierto solo tienen tres. Ojo, que nadie se me enfade, un poco de picante siempre es bueno y más como prólogo de un libro que presumo tiene algo de búsqueda de polémica.image

El Barça, mi Barça, nuestro Barça tiene mucho de cómo somos en esta tierra que es Catalunya (algunos la escriben con ‘ñ’, como cada uno lo prefiera) pero ya me gusta así. Somos gente de bien, emprendedora, acogedora y cuando alguien arraiga en nuestra tierra, se queda para siempre. No tratamos de ser humildes, pero somos así. No somos petulantes, pero no nos gusta que nos tomen el pelo. Sabemos negociar y siempre buscamos lo mejor para el conjunto. Somos un pueblo poco egoísta y sí solidario y generoso. Como ejemplo paradigmático, la Marató anual de TV3 cuyas recaudaciones no han sido ni de cerca igualadas por ninguna otra en toda España ni a nivel del Estado.

No somos perfectos, para nada, pero sí buscamos mejorar y aprender de nuestros errores. Barcelona es capital de la hospitalidad como escribió Cervantes, pero también de la Medicina y del Deporte entre otras disciplinas.

En el deporte, además de acunar a nuestro Barça, hemos sido cuna y escuela de grandes deportistas que de otras latitudes vinieron a nuestra tierra a forjarse y crecer. Desde Manolo Santana hasta Ángel Nieto. Barcelona ha sido cap i casal para mucha gente que llegó a nuestra ciudad y en ella prosperaron e hicieron a su vez prosperar a mucha gente. Catalunya debe mucho a los que vinieron a buscarse la vida y ellos también le deben a ella, pues juntos hemos hecho una tierra de todos y no de gente adusta y separatista como algunos pretenden tacharnos. Sí es cierto que, como dice el himno del Barça, “tant se val d’on venim, si del sud o del nord, ara estem d’acord, una bandera ens agermana”. Pues es así. Muchos de los que llegaron de lejos por distintos motivos, sin olvidar sus orígenes, han echado raíces muy profundas y se sienten tan catalanes como españoles, pero sí son conscientes de que a veces, la tierra que les acogió no es bien tratada por el Estado que sí en cambio trata con mayor cuidado a otras por razones curiosamente diversas.

No queremos nada que no nos pertenezca. Hemos sido solidarios y si hay que seguir siéndolo, se hará, pero también queremos recibir el trato que merecemos por haber tirado del carro muchos años con contrapartidas muchísimo menores. Supongo que estas líneas causarán cierta controversia. Para nada es el objetivo. Tan solo decir que he hallado quizás, y espero no haberme equivocado, el foro adecuado para expresar un sentimiento. Los catalanes somos paradójicamente muy generosos aunque se nos tache de tacaños. Somos solidarios y generosos en lo importante y quizás rácanos en lo menor, pero lo fácil es fijarse en los defectos y hacer de ellos caricaturas.

Leo Messi llegó a Barcelona porque nadie quiso sufragarle la medicación que necesitaba y nosotros lo hicimos. Nadie sabía que iba a ser el mejor jugador del mundo, pero con 12 años decidimos apostar por él. Ésta es nuestra filosofía, nuestro estilo, nuestra forma de hacer: solidaridad, austeridad, emprendeduría, pasión, apego, generosidad, ganas de aprender, crear, compartir, enseñar y por qué no, disfrutar, ser felices y compartirlo con los demás.

Esto es Barcelona, ciudad que te hace vivir con alegría y orgullo. Cataluña, una forma de ser que cada día se renueva, se reinventa con todos aquellos que llegan y comparten con nosotros lo que saben y tienen y nosotros con ellos. Todos formamos parte de un país llamado España que queremos que nos quiera y que nos quiere aunque como siempre y en ello incluyo también a los nuestros, las minorías ruidosas ahogan a enormes mayorías silenciosas.

Nos sentimos ciudad abierta, como Roma. Multicultural como Londres y New York. Culta y enamorada del arte como París. Arquitectónica como Berlín. De las colinas al mar como San Francisco. Pedagógica como Boston. Romántica como Buenos Aires. Amante del clima como Ciudad del Cabo o de la playa y el mar como Río de Janeiro.

Es en esta tierra donde la casa típica llamada Masía ha hecho de centro de acogida y formación de los propios y ajenos, donde se ha dado cobijo y trabajo a muchos y desde donde han crecido generaciones de catalanes nacidos aquí, o de cualquier parte de España, Argentina, Camerún, Brasil o de donde fuere. Que más da de donde seas, que religión profeses, el color de tu piel. Solo hay un mandamiento importante, respetar los valores de una sociedad que ha trabajado con ahínco y esfuerzo muchos años para alcanzar el bienestar de los suyos y que lo defiende a ultranza pues es su mayor tesoro, valores y bienestar. Barça, Barcelona, Catalunya, España, Europa y el Mundo. Jamás debemos caminar solos.

Gabriel Masfurroll, Barcelona, Catalunya, España 10 de Junio 2011

Apendre. Vía UAB

Gabriel Masfurroll, president del Consell Social de la UAB

“L’aprenentatge és immens si ets capaç d’acceptar que has fallat en un projecte i d’analitzar-ne la causa”

04.05.2015 Entrevistes – Gabriel Masfurroll, president del Consell Social de la UAB, és un emprenedor i empresari polifacètic que està especialment involucrat en el foment de la iniciativa emprenedora. El 1997 va ser el creador de la xarxa privada USP Hospitales, l’any 2010 va crear Wings 4 Business, una plataforma d’inversió, consultoria i assessoria en sanitat, i és el president del Consell d’Administració de la Institución Tres Torres des de desembre de 2014. És president de l’associació Europe’s 500, organització europea i plataforma de networking per al creixement de les empreses i els seus empAprender de los mejoresrenedors. I ha estat també impulsor del curs University to Business (U2B) de la UAB.

Vostè va ser un dels impulsors del curs “U2B” de la UAB. Per què creu que és positiu oferir formació en emprenedoria i gestió empresarials als doctors i doctorands?

Per començar, vull expressar que l’emprenedoria és una habilitat que tots tenim desenvolupada, uns més i d’altres menys, però que es pot millorar i potenciar i que va molt vinculada a l’ADN de cada persona, és a dir, a la personalitat de cadascú. Dit això, amb el projecte U2B, endegat ja fa 3 anys per encàrrec de la doctora Ana Ripoll, aleshores rectora de la UAB i, fonamentalment, de la vicerectora d’Economia i Organització, Montserrat Farell, vam tractar de dissenyar un curs que no només apropés el món acadèmic, especialment en l’àrea de la recerca, al món empresarial, sinó que també ajudés a la professionalització de la gestió de la transferència, buscant l’optimització i la màxima eficiència. I en què el retorn, tant per als investigadors com per a la Universitat i la pròpia societat, fos el desitjat.

Creu que aquesta formació incideix en la creació de més empreses basades en el coneixement i la innovació?

És una combinació de tot plegat. La formació és important, però l’esperit emprenedor és fonamental. És cert que el coneixement i la innovació poden seguir camins diferents i no sempre entren en el món de l’empresa, però la formació i el coneixement dels investigadors per encaminar els seus projectes s’incrementa. Això, òbviament, afavoreix no tan sols la creació de més empreses, sinó també la incorporació de projectes a entorns empresarials fins fa pocs anys inexplorats, i fins i tot incideix en l’òptima gestió d’aquests projectes. Quan els recursos són més escassos o costen més d’obtenir, és fonamental millorar la gestió dels projectes per obtenir la màxima eficiència. Els investigadors necessitaran bons gestors i, a la vegada, entendre el que aquests gestors fan, i viceversa. A l’U2B s’ha volgut apropar l’excel·lència en la recerca i en la gestió, de tal manera que l’harmonia entre les dues doni el resultat esperat.

Quines qüestions són clau per tirar endavant amb èxit un projecte emprenedor? Les pot explicar per l’ordre d’importància que tenen per a vostè?

Per respondre sintèticament, jo diria que, en primer lloc, és clau que el projecte estigui emparat en una demanda clara i demostrada per part de la societat. Evidentment no cal que siguin necessitats a curt termini, però sí explicables. En segon lloc, que el projecte sigui quelcom rigorós, seriós i ben definit, emparat científicament i financerament. També cal disposar de recursos adients i saber aplicar-los de manera eficient. A més, cal un bon equip estructurat harmònicament, és a dir, que mantingui un equilibri entre la part dedicada a la recerca i a la gestió, i que aquesta última sigui capaç de conduir el projecte al port desitjat. Una bona o una mala gestió pot comportar que un bon projecte obtingui l’èxit esperat o caigui pel camí. De vegades els petis detalls poden canviar el curs d’un projecte.

Vostè diu que de les ensopegades i dels fracassos és d’on més s’aprèn, però en aquest país sembla encara que qui fracassa és un perdedor. Què en pensa?

Hi ha molta hipocresia. Tots fracassem més del que diem. És més, m’atreviria a dir que al llarg de la vida ensopeguem moltes més vegades que no pas obtenim èxits. No obstant això, mentre que a la cultura anglosaxona és imprescindible poder demostrar en el teu track record que has errat, ensopegat o fracassat en coses que has fet —i si no ho dius, estàs fora de joc—, en les societats llatines encara ens avergonyim d’explicar que no tota la nostra trajectòria ha estat un camí de roses.

Si no ensopegues, no n’aprens. Però és molt important entendre i saber diferenciar entre errada, ensopegada i fracàs. Aquesta última definició és, potser, la més rigorosa i, a més, li hem donat una connotació pejorativa, perquè sembla que tant el resultat com la situació són irreversibles i et transformen en un perdedor. Crec sincerament que en poques ocasions és així.

Sens dubte, quan les coses no surten bé, no és agradable, provoca malestar i situacions difícils, però has de ser capaç, en primer lloc, de tenir la racionalitat de veure amb anticipació que el que estàs fent no va per bon camí. És la lluita del cor contra la raó. En segon lloc, has de saber aturar-te, llençar la tovallola a temps per evitar mals majors. I, finalment, saber reconèixer que has perdut. A partir d’aquest moment, segurament amb desànim, malestar i probablement amb una baixada de l‘autoestima, has de tenir la fredor i la racionalitat de saber analitzar el que ha passat i poder descobrir on s’ha fallat. Si ets capaç d’afrontar aquest procés, l’aprenentatge és immens. Després ve la reacció, la resistència i tenir la capacitat de reinventar-te i tornar a començar amb la motxilla més plena de coneixements i experiències.

Com es pot canviar aquesta manera de veure el fracàs?

Per canviar la manera de veure-ho, només hi ha un camí, que és l’exemplaritat de tots, començant especialment per aquells que tenen més visibilitat i protagonisme a la nostra societat. Saber reconèixer els errors i no caure en el tòpic de donar la culpa als altres, cosa que passa massa sovint en el nostre entorn. El dia que siguem capaços d’assumir això, millorarà tot: la nostra societat, el país, el món…

Quins creu que són els sectors amb més potencial per emprendre?

Ara és fàcil dir que el de les noves tecnologies, la biomedicina i les aplicacions per a les xarxes socials. Però també àrees com l’alimentació, el medi ambient i, globalment, l’àmbit de la salut són, per a mi, les més destacades. No obstant això, no vull deixar de dir que el món és canviant i s’ha d’estar atent a les necessitats que constantment sorgeixen arreu i, a vegades, molt a prop nostre.

No creu que vivim una febre d’emprenedoria? Sembla que tothom ha de ser emprenedor ara.

En primer lloc, he de dir que la paraula emprenedor la fem servir malament. Com que encara costa parlar d’empresaris, hem intentat mal copiar de l’anglès la paraula entrepreneur, que al capdavall vol dir empresari, emprenedor, etc., i per tant té un significat molt més ampli.

Voldria insistir i tornar a dir que tots som emprenedors. Qui no emprèn cada dia d’una manera o d’una altra? El que passa és que no ens atrevim a utilitzar la paraula empresari. Sembla que segueix estant demonitzada, cosa que no sembla justificada, si a més tenim en compte que al nostre país més del 70 % del PIB està generat per petits i mitjans empresaris. És important fer un salt cultural en aquesta qüestió. Si mirem al nostre voltant, veurem milers i milers de petis i mitjans empresaris que es juguen tot el que tenen cada dia i sense paracaigudes, i això té molt de mèrit. No estem parlant de molts dels grans noms que surten a les pàgines financeres dels diaris, moltes vegades anomenant-se empresaris quan no han posat un euro de la seva butxaca, és a dir, no han arriscat tot el que tenen, que és el que distingeix els verdaders empresaris. Aquests aposten el seu coneixement, prestigi, esforç i talent, i també el seu capital. S’ha de ser valent, però al nostre país és com el tema del fracàs: està mal vist. A l’empresari encara se’l veu com un explotador, sense escrúpols, la qual cosa és una llàstima.

Però tornant al terme emprenedor, un país amb cultura emprenedora és un país amb futur. D’emprenedors n’hi ha de moltes classes. Evidentment d’empresarials, però també de socials, polítics, intraemprenedors dins les pròpies empreses, investigadors, sindicals, religiosos… I molts d’altres. Reitero que tots som emprenedors, és més, les nostres pròpies vides són un projecte d’emprenedoria constant.

Diferenciem, doncs, entre emprenedors i empresaris.

Hi ha estudis que indiquen que un 90% dels espanyols que emprenen són universitaris. En aquest sentit, quin és el paper que ha de tenir la Universitat en relació amb el món emprenedor i empresarial?

D’acord, però caldria afinar molt més. Són universitaris amb estudis finalitzats o emprenen quan estan a la universitat? Quina correlació hi ha entre emprenedors d’èxit i universitaris graduats, llicenciats o doctorats? La meva teoria és que l’emprenedoria s’ha de fomentar ja des de l’escola. Hi insisteixo perquè no es mal interpretin les meves paraules: em refereixo a fomentar l’emprenedoria, ensenyar a detectar talent i ajudar a descobrir vocacions, però en la mesura del possible sempre potenciant l’esperit emprenedor. Segons el meu parer, es tracta d’un procés que ha de començar a l’escola i ha de passar per la formació professional, les escoles d’oficis i també la universitat. Per tant, no crec, ni és desitjable, que l’aprenentatge en emprenedoria sigui exclusiu de l’àmbit universitari. És més, en la meva opinió, els sistemes educatius actuals, malgrat els esforços singulars d’institucions, persones i també d’alguns governants, encara segueixen tallant de soca-rel l’esperit emprenedor. Tot el que he exposat és el que penso i el que crec.

La mujer ha sido muy importante en mi vida. Vía Communityofinsurance

imageEstoy delante de mi ordenador a la espera que laimages musas me iluminen. Fijaros que he dicho mhusas y no “musos” palabra que no tengo ni idea de si existe pero suena a masculino y las musas inspiradoras son mujeres. Esto empieza bien. Debo escribir sobre la mujer y mi experiencia profesional a lo largo de mi vida con ellas. Deciros de entrada y quizás pueda parecer insolente, pero nadie me ha pedido jamás un artículo parecido sobre hombres y quizás sería necesario. Tener que escribir ad hoc sobre las mujeres en su ámbito profesional ya es de por si, una discriminación hacia ellas y lo dice todo del mundo en que vivimos, aunque bien es cierto que el mundo occidental podría ser el paraíso comparado con otros ámbitos del planeta donde la mujer es discriminada de forma brutal. Dicho esto, voy a tratar de cumplir con rigor mi misión, mezclando racionalidad y sensibilidad. A ver si acierto.

Empezare diciendo que juego con ventaja. De hecho, personas que me conocen bien, dicen que tengo una parte de mi que tiene un toque femenino. Otros hombres seguro se sentirían ofendidos, yo no, todo lo contrario, me honra y dejadme que os diga que me da muchas ventajas.

Os preguntareis el porque. Yo también lo hice. La razón es obvia. Nací en el seno de una familia de mujeres empresarias. Ellas y no sus maridos eran las emprendedoras, las líderes de la empresa. Dos mujeres, mi abuela paterna y su nuera, mi madre, que en la segunda mitad del siglo XX de la nada, desde Manresa, crearon una empresa de moda de mujer, llamada Carmen Mir que acabo convirtiéndose en pionera en nuestro país. Ellas junto a Pertegaz, Santa Eulalia , Pedro Rodríguez, Elio Berhanyer y pocos mas, consiguieron logros que hoy en día deberían ser considerados heroicidades empresariales. Que nadie olvide que salíamos de la postguerra y que España era un país pobre, poco conocido y considerado. Si a ello añadimos que en aquel entonces las mujeres para viajar , salir del país y obtener el pasaporte, debían pedir permiso a sus maridos o padres, solo con este detalle se entiende todo. Pues bien, este par de mujeres, lograron crear una marca de prestigio y llegaron a exportar allende de nuestras fronteras, a países como EEUU, ciudades como NY, LA y Houston y vender a clientes como Saks y Begdorf Goodman. Y yo me crié en este ambiente. Esto influyó muchísimo en mi.

La mujer ha sido muy importante en mi vida. Mi primer empleo como economista en un hospital, me llego a través de la Directora Económica del Hospital de Sant Pau, María Dolores Subirana, que fue mi primera jefa, eso si, con la bendición de la entonces súper gerente y gurú de la gestión hospitalaria, Esperanza Martí. Así pues, de nuevo, empiezo mi andadura profesional, bajo el mando de dos extraordinarias mujeres de las que aprendí muchísimo y a las que debo mucho, pues parte de lo que soy, se lo debo por haber confiado en un pipiolo de 23 años que poco o nada sabia de hospitales. Ellas confiaron en mi y creo que correspondí como merecían.

Es más, Esperanza Martí, a la sazón, también gerente de la Fundación Puigvert, al cabo de tres años me ficho para dicha Fundación. Luego a lo largo de mi carrera profesional, siempre me he rodeado de mujeres muy potentes, eso si, sin desdeñar a los hombres, pues yo creo en la importancia de la armonía en los equipos. Mi mano derecha y que ha estado siempre a mi lado, a las verdes y a las maduras, es Sol Jorge, un prodigio de mujer en todos los sentidos. Dura como el acero y sensible y generosa como nadie. Otras muchísimas mujeres que me han ayudado y a las que también he ayudado en todo lo que he podido, están por estos mundos de Dios desarrollando con éxito sus carreras profesionales y algunas aun siguen conmigo. Destacar porque lo merecen a Esther Sultán, un prodigio de sentido común e inteligencia. Paula García, que cuida y vela por la Fundación Alex ( http://www.fundacionalex.org) y muchas mas cosas de mi entorno profesional. Satisfecho y orgulloso de todas ellas. Algunas, al igual que hombres que colaboraron conmigo, unas han sido mas agradecidas que otras. Yo lo estoy a todas ellas pues de todas aprendí y me hicieron mejor. También creo que di todo lo que tenía y sabia para que crecieran y prosperaran.

No querría terminar estas líneas sin citar a dos personas cruciales en mi vida. Cris, mi esposa, una profesional de la enfermería con una vocación infinita que sigue preservando de forma muy íntima y a la que conocí a la semana de estar en el Hospital de Sant Pau y que a pesar de todos los avatares vividos, llevamos casi 40 años juntos y unidos. Hemos pasado momentos fantásticos y también muy duros, pero juntos conseguimos crear el proyecto más importante de nuestras vidas, nuestra familia. Tuvimos tres hijos. Uno de ellos, Alex que nació con el Síndrome de Down, falleció a los 3 años. Fue durísimo. Estas situaciones o te unen o te destruyen. Lo superamos pero no fue nada fácil. Luego nació Paola y estuvo casi tres años al borde de la muerte. Ahí Cris sacrificó su profesión y se dedicó 100% a ella igual que hizo con Alex. Luego con el tema resuelto y al empezar mi aventura como empresario, dejó la enfermería para velar por el back office familiar que para nosotros era y es nuestro gran proyecto. Somos padres pero también abuelos de dos peques a los que adoramos y nos dan vida. Son hijos de nuestra nuera, vaya , es ya una hija mas y a la que queremos un montón, la abogada y súper madre Catiana y de Gaby nuestro hijo mayor que es quién en silencio y desde muy niño ha vivido y ha asumido muchas veces el papel de catalizador de muchas cosas. Siempre ha sido mas maduro de lo que su edad significa. El ha sido un pilar familiar y se lo agradecemos. Aunque puede parecer divertido y curioso, Gaby a veces nos ha hecho de padre y mentor, muy curioso pero también muy necesario en algunos momentos críticos de nuestras vidas. Por su parte, hoy en día Paola, nuestra súper hija es una mujer fantástica. Estudió con brillantez y además practicó el hockey hierba con éxito . Ha trabajado en Londres en el durísimo mundo financiero. Ahora sigue en él pero ya en España y también con éxito. Es respetada y a la vez querida por los que la rodean. Tiene un ángel especial, brillante y empático. Perfeccionista y auto exigente, algo muy común en las mujeres que para llegar a alcanzar la altura profesional de los varones, tienen que esforzarse mucho mas. Esto es a grandes trazos la importancia de la mujer en mi vida y mi vida con las mujeres. Me siento cómodo trabajando con ellas y creo que ellas conmigo. Tengo muchísimas buenas e intimas amigas mujeres con las que he compartido y sigo haciéndolo, trabajo, amistad, afecto y complicidades. Respeto y amor. Así debe ser la vida aunque no siempre lo es. Espero haber cumplido con la misión encomendada, es mas, creo que estas líneas son bastante mas, casi un striptease personal.