Tatiana Sisquella

Querido Alex,
Tatiana Sisquella a quien no tuve el placer de conocer pero pareja de un conocido periodista de RAC1 nos ha dejado. Mi asombro no es solo por su desaparicion, que tambien pues siempre te rebelas ante la muerte de una persona joven que ademas ha luchado con entereza, valentia y dignidad durante 7 años. Mas me sorprende su despedida y como bien dice Pilar Rahola en su columna habitual en La Vanguardia, aun sigo impactado , impresionado y emocionado. Desde estas lineas mi admiracion y afecto a Joan Maria Pou y a toda la familia de Tatiana pues ser como fue, no fue fruto de la casualidad. Es posible que Tatiana este cerca de ti Alex. T’estimo.

Ta­tia­na
Pi­lar Raho­la
La Vanguardia
9 de febrero de 2014

La muer­te jo­ven no tie­ne pa­la­bras que la ex­pli­quen, ni lá­gri­mas que la llo­ren, de­ja se­cas las fuen­tes. La muer­te jo­ven es una pa­ta­da en el co­ra­zón de la poe­sía, un cu­chi­llo cor­tan­do la be­lle­za de la lu­na, un es­cu­pi­ta­jo al cie­lo. La muer­te jo­ven no tie­ne pa­la­bras que la ex­pli­can, ni lá­gri­mas que la llo­ren, por­que de­ja se­cas to­das las fuen­tes. La muer­te jo­ven es su­cia, fea, mal­va­da, cruel, inacep­ta­ble. Y si la muer­te jo­ven lle­ga des­pués de sie­te años de lu­cha con­tra una en­fer­me­dad vo­raz, que va de­vo­ran­do el tiem­po en que ha­bi­tan los pro­yec­tos y las ilu­sio­nes, en­ton­ces su ne­gru­ra se vuel­ve com­ple­ta. La muer­te jo­ven de una chi­ca jo­ven, lle­na de fuer­za jo­ven, de be­lle­za jo­ven, es la ne­ga­ción de to­do sen­ti­do. Y en­ton­ces, cuan­do pa­sa, nos que­da­mos col­ga­dos en el cla­vo de nues­tro des­con­cier­to, y no sa­be­mos qué de­cir.

Pa­la­bras, pa­la­bras pa­ra lle­nar es­te es­pa­cio que hoy que­rría ha­cer el si­len­cio. Y en el in­ten­to de bus­car­las, lle­gan los re­cuer­dos… Per­so­nal­men­te no tu­ve mu­cho tra­to con Ta­tia­na, pe­ro co­mo tan­tos mi­les, la es­cu­ché mu­chas ve­ces en la ra­dio. To­da­vía re­cuer­do su Ta­ti­mò­bil, de las épo­cas de RAC1, co­lo­can­do el mi­cro en to­dos los en­re­dos del día, bus­can­do la no­ti­cia allí dón­de se ha­bía pro­du­ci­do. Era des­pier­ta, rá­pi­da, di­ver­ti­da y pro­fe­sio­nal. Des­pués la es­cu­ché en La tri­bu de Ca­ta­lun­ya Rà­dio, has­ta que la en­fer­me­dad le arran­có la nor­ma­li­dad, pe­ro el re­cuer­do que me ha que­da­do gra­ba­do es el de su en­tre­vis­ta con Al­bert Om, cuan­do Al­bert di­ri­gía El club de TV3. Te­nía 28 años, y ha­cía po­co que le ha­bían diag­nos­ti­ca­do el cán­cer. Al­bert pre­gun­ta­ba con su acos­tum­bra­da de­li­ca­de­za, y ella res­pon­día sin mie­do co­mo era su lu­cha, su fuer­za, su ale­gría eter­na e in­dó­mi­ta. Pa­re­cía in­ven­ci­ble. Nun­ca su­pe que era la pa­re­ja del com­pa­ñe­ro Joan Ma­ria Pou, con quien tan a me­nu­do me cru­zo en 8TV. Pe­ro aho­ra que lo sé, y pien­so en es­te jo­ven pe­rio­dis­ta que mien­tras ha­cía su mag­ní­fi­co tra­ba­jo co­mo si na­da pa­sa­ra –el día an­tes de mo­rir Ta­tia­na, to­da­vía re­trans­mi­tía un par­ti­do–, com­par­tía en la in­ti­mi­dad la des­car­na­da lu­cha por la vi­da de su mu­jer, aho­ra que lo sé, lo ad­mi­ro mu­cho más. Po­co des­pués de mo­rir, el ami­go Joan Vehils me en­via­ba una fo­to de am­bos el día de la Via Ca­ta­la­na. Es­tán con un gru­po de ami­gos ves­ti­dos con la ca­mi­se­ta de la Via, en un día glo­rio­so y be­llo. El más al­to de la fo­to, Joan Ma­ria, siem­pre un po­co cir­cuns­pec­to; la más son­rien­te, con una son­ri­sa que ilu­mi­na el es­pa­cio, Ta­tia­na… Co­mo si na­da le pa­sa­ra, co­mo si la vi­da siem­pre fue­ra mag­ní­fi­ca, in­clu­so cuan­do no da tre­gua.

La muer­te jo­ven es una ne­ga­ción, una res­pues­ta abrup­ta a una pre­gun­ta que nun­ca he­mos for­mu­la­do, un uni­ver­so que se apa­ga. Pa­ra ti, Ta­tia­na, y pa­ra ti, Joan, la ora­ción de Sal­va­dor Es­priu: “Cuan­do ro­bles nos­tál­gi­cos / de ver­des ma­ri­nos ini­cian / cre­pus­cu­lar men­sa­je, / deseán­do­te fue­go, pi­do / nue­vas cla­ri­da­des, que seas, / al pie de al­ta­res don­de que­man/ ar­dien­tes si­len­cios de alas, / en­cen­di­do cris­tal, más lla­ma, / luz de can­ción sen­ci­lla”. Os ama­mos.

Copyright La Vanguardia Ediciones S.L. All rights reserved

Als meus amics

L’amic que sempre t’arrenca un somriure amb alguna anècdota mig real mig inventada. L’amiga que et truca només per saber com vas i no vol parlar de res en concret, però et té al telèfon 20 minuts. La que no truca mai, però saps que hi pensa. L’amic amb qui tens converses transcendentals, d’aquelles que només es poden tenir en la penombra, i l’amiga amb qui parles del dia a dia, de les revistes del cor i dels plans del cap de setmana. Les amigues d’anar a sopar cada tres mesos i que et fan pensar que ets una mica la protagonista de Sexo en Nueva York i les que van amb tu al gimnàs i et recorden que “ni sexo ni Nueva York “. Els amics dels dissabtes a la nit, de les castanyades poc tradicionals, del Nadal al novembre i dels Sant Joan sense petards. Les amigues que ja s’han casat, han tingut un fill i esperen el segon, i les que encara busquen i no troben i es desesperen i s’enfoten de la seva desesperació. Els que treballen amb tu i veus fora de la feina i els que són amics de feina i prou. Els que formen part de la teva família i sempre s’ofereixen a carregar caixes a les mudances i els que viuen a l’estranger des de fa massa temps, però només trobes a faltar de tant en tant. El teu amic íntim d’infantesa i els records que us uneixen i l’amic més recent i de qui t’has enamorat profundament. La que t’ho posa fàcil per plorar sense vergonyes, que és la mateixa amb qui has tingut els atacs de riure més grans. L’amic amb qui et vas enrotllar i ara cap dels dos se’n recorda i amb el que has volgut enrotllar-te tota la vida i mai no has gosat. L’amiga detallista que sempre recorda les dates assenyalades i et fa quedar fatal quan tu no ho fas i la que, tot i el temps i l’espai, sempre serà especial.

Pels meus amics, a qui darrerament no he cuidat gaire i, malgrat tot, no han fugit.

Tatiana Sisquella

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s